Not logged in - Login

HRTool Changelog

Version 1.x

  • 12.11.'18 V 1.0
  • 23.11.'18 V 1.02
  • 03.13.'18 V 1.03
  • 21.01.'19 V 1.04
  • 23.05.'19 V 1.05
  • 01.08.'19 V 1.06